Συμβουλευτική και Ψυχολογική Υποστήριξη σε άτομα με Μερική ή Ολική Κώφωση

Η Ψυχολόγος, Τσαντουλή Σοφία, έχοντας αποκτήσει Μεταπτυχιακό Τίτλο σπουδών, με ειδίκευση στην κώφωση και έχοντας μακρά και πολύτιμη εργασιακή εμπειρία σε Ειδικά Σχολεία Κωφών και Ατόμων με Επικοινωνιακές Δυσλειτουργίες, παρέχει υπηρεσίες Συμβουλευτικής και Ψυχολογικής Υποστήριξης σε άτομα με μερική ή ολική κώφωση, σε συνεργασία με Διερμηνέα της Νοηματικής Γλώσσας.

Με τη διάκριση ανάμεσα σε μερική και ολική κώφωση, γίνεται αναφορά στο βαθμό ακουστικής επάρκειας – αισθητηριακής λειτουργίας. Η μερική κώφωση αφορά στη μειωμένη ακουστική ικανότητα, ενώ η ολική στην ολοκληρωτική ακουστική ανεπάρκεια.

Τέτοιου είδους δυσλειτουργίες περιορίζουν ή αναστέλλουν πλήρως την ικανότητα αντίληψης και επεξεργασίας ηχητικών ερεθισμάτων, με συνακόλουθο αποτέλεσμα τις διαταραχές στο λόγο και την ομιλία και την ανάπτυξη προβληματικής επικοινωνίας με το περιβάλλον. Το γεγονός αυτό δημιουργεί εμπόδια όχι μόνο στην εκπαίδευση των ατόμων με κώφωση ή προβληματική ακοή, αλλά και στην κοινωνική τους ενσωμάτωση, μειώνοντας σημαντικά την ποιότητα ζωής τους και επιφέροντας αρνητικές επιπτώσεις στον ψυχικό τους κόσμο – ανάλογα πάντοτε με τον βαθμό, τη μορφή και την ηλικία εμφάνισης του προβλήματος, στοιχεία τα οποία προσδιορίζουν τη φύση των επικοινωνιακών τους αναγκών.

05kids

Ακολουθήστε μας:


Το γραφείο είναι συμβεβλημένο με
όλα τα ασφαλιστικά ταμεία