Σε συνεργασία με τον Ψυχίατρο – Παιδοψυχίατρο, παρέχεται η δυνατότητα διάγνωσης μαθησιακών και αναπτυξιακών διαταραχών με τη χρήση των εξής τεστ:

  Τεστ «Άλφα» - Ανιχνευτική Δοκιμασία Σχολικής Ετοιμότητας

Με τη χρήση αυτού του τεστ διαπιστώνεται ο βαθμός ετοιμότητας και ωριμότητας του παιδιού, αναφορικά με την έναρξη της σχολικής του φοίτησης.

Το 2008 βραβεύτηκε από την Ελληνική Παιδιατρική Εταιρεία, η οποία συστήνει να γίνεται προληπτικά από όλα τα παιδιά του νηπιαγωγείου με στόχο:

 • τον έγκαιρο εντοπισμό τυχόν μαθησιακών δυσκολιών
 • τη δυνατότητα πρώιμης παρέμβασης
 • την εξασφάλιση της ομαλούς και επιτυχημένης ενσωμάτωσης στο σχολικό περιβάλλον

  «Αθηνά» Τεστ – Τεστ Ανίχνευσης Μαθησιακών Δυσκολιών

Πρόκειται για ένα ψυχοπαιδαγωγικό διαγνωστικό μέσο που χρησιμεύει στον εντοπισμό μαθησιακών προβλημάτων, στον εντοπισμό, δηλαδή, τυχόν δυσκολιών ανταπόκρισης στις απαιτήσεις του σχολείου.

Απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 5 – 9 ετών, αλλά και σε παιδιά μεγαλύτερης ηλικίας, που εμφανίζουν μαθησιακές ανεπάρκειες, άξιες ειδικής εκπαιδευτικής παρέμβασης.

Οι τομείς στους οποίους εστιάζει είναι οι εξής:

 • Νοητική ικανότητα
 • Μνήμη ακολουθιών
 • Ολοκλήρωση ελλιπών προτάσεων
 • Γραφο-φωνολογική ενημερότητα
 • Νευρο-ψυχολογική ωριμότητα

2kids

  WISC III – Wechsler Intelligence Scale for Children

Πρόκειται για τεστ νοημοσύνης που απευθύνεται σε παιδιά και εφήβους (ηλικίας 6 έως 16 ετών) και παρέχει έγκυρες και αξιόπιστες πληροφορίες σχετικά με τις γνωστικές τους ικανότητες.

Αποτελείται από 13 επιμέρους κλίμακες, οι οποίες αξιολογούν διαφορετικές πλευρές της νοημοσύνης, όπως:

 • η ακουστική μνήμη
 • η αφαιρετική σκέψη
 • η οπτική αντίληψη
 • η κατανόηση

Οι δοκιμασίες περιλαμβάνουν αριθμητική, σειροθέτηση εικόνων, σχέδια με κύβους, λεξιλόγιο, κατανόηση, μνήμη αριθμών, συμπλήρωση εικόνων, συναρμολόγηση αντικειμένων κ.λπ. και εξετάζουν τη «λεκτική» και την «πρακτική» νοημοσύνη. Το αποτέλεσμα που προκύπτει είναι το Γενικό Νοητικό Πηλίκο – Δείκτης Νοημοσύνης.

  Τεστ PEP-R – Psychoeducational Profile-Revised

Πρόκειται για ψυχοπαιδαγωγικό διαγνωστικό μέσο που χρησιμεύει στη διάγνωση και αξιολόγηση των αναπτυξιακών διαταραχών – αυτισμού.

Με το τεστ αυτό εξετάζεται το αναπτυξιακό επίπεδο του παιδιού σε 7 ψυχο-εκπαιδευτικούς τομείς:

 • Μίμηση
 • Αισθητηριακή αντίληψη
 • Λεπτή κινητικότητα
 • Αδρή κινητικότητα
 • Οπτικοκινητικός συντονισμός
 • Γνωστικές λειτουργίες
 • Γνωστική λεκτική λειτουργία

Τα αποτελέσματα παρέχουν τη δυνατότητα δημιουργίας ενός εξατομικευμένου προγράμματος και οδηγό για την ιεράρχηση των στόχων της θεραπευτικής παρέμβασης.

  Τεστ ADOS – Autism Diagnostic Observation Schedule

Το Πρόγραμμα Διαγνωστικής Παρατήρησης του Αυτισμού είναι ένα δομημένο εργαλείο παρατήρησης, το οποίο στοχεύει στην αξιολόγηση της κοινωνικής και επικοινωνιακής λειτουργικότητας του παιδιού, μέσα από μια σειρά δομημένων δραστηριοτήτων.

Οι δραστηριότητες περιλαμβάνουν:

 • Κατασκευαστικές δοκιμασίες
 • Αλληλεπιδραστικές δοκιμασίες
 • Μίμηση
 • Ικανότητα εξιστόρησης
 • Ικανότητα συνομιλίας
 • Φανταστικό παιχνίδι

Ακολουθήστε μας:


Το γραφείο είναι συμβεβλημένο με
όλα τα ασφαλιστικά ταμεία